فرهنگ جامع

internal ruling

قانون ـ فقه : نظامنامه داخلى