فرهنگ عمران

internal resisting moment

لنگر مقاوم درونی

فرهنگ معماری

internal resisting moment

لنگر مقاوم درونی

فرهنگ جامع

internal resisting moment

معمارى : لنگر مقاوم درونى