فرهنگ جامع

internal rate of return

بازرگانى : نرخ بازده داخلى