فرهنگ عمران

internal pressure

فشار درونی

فرهنگ معماری

internal pressure

فشار درونی

فرهنگ جامع

internal pressure

معمارى : فشار درونى