فرهنگ جامع

internal modem

مدم داخلىکامپيوتر : تلفيق و تفکيک کننده درونى