حافظه داخلی

فرهنگ جامع

internal memory

علوم مهندسى : حافظه داخلىکامپيوتر : حافظه داخلى