فرهنگ برق

internal loss

تلف داخلی

فرهنگ جامع

internal loss

علوم مهندسى : تلف داخلى