فرهنگ جامع

internal impedance

مقاومت داخلىعلوم مهندسى : امپدانس داخلى