فرهنگ جامع

internal gear pump

علوم مهندسى : پمپ دوار با رتور دندانه دار داخلى