نیروی داخلی

نیروی داخلی

فرهنگ جامع

internal force

نيروى درونىعلوم مهندسى : نيروى داخلىمعمارى : نيروى داخلىورزش : نيروى داخلى

واژه های نزدیک