فرهنگ عمران

internal drainage

آبریز بسته

فرهنگ معماری

internal drainage

آبریز بسته

فرهنگ جامع

internal drainage

معمارى : ابريز بسته