فرهنگ جامع

internal diseconomies

زيانهاى داخلىبازرگانى : عدم صرفه جوئيهاى داخلى