فرهنگ جامع

internal defense

دفاع داخلى ،پدافند داخلىعلوم نظامى : پايدارى داخلى