فرهنگ کامپیوتر

Internal data representation

نمایش داده‌های داخلی

فرهنگ جامع

internal data representation

کامپيوتر : نمايش داده هاى داخلى