فرهنگ عمران

internal damping

میرایی داخلی

فرهنگ معماری

internal damping

میرایی داخلی

فرهنگ جامع

internal damping

علوم مهندسى : ميرايى داخلى