فرهنگ جامع

internal commerce

قانون ـ فقه : تجارت داخلى