فرهنگ جامع

internal attack

تک داخلى يا تک از داخل( تکى که بوسيله نيروهاى شورشى داخلى انجام مى شود)علوم نظامى : تک داخلى يا تک از داخل