فرهنگ جامع

internal economies

بازرگانى : صرفه جوئيهاى داخلى