فرهنگ برق

internal circuit

مدارداخلی

فرهنگ جامع

internal circuit

مدار داخلىعلوم مهندسى : حلقه داخلىالکترونيک : مدار داخلى