معمارى : در هم اميختن

فرهنگ لغات عمومي
تکان دهنده،محرک،مهیج
فرهنگ لغات عمران و معماري
درهم‌ آمیختن