قطع کننده ، متناوب کننده .

قطع کننده ،متناوب کننده

فرهنگ لغات عمومي
قطع کننده،متناوب کننده .