فرهنگ برق

intermittent reception

دریافت ادواری نوعی عیب در گیرنده ی رادیو که طی آن گیرنده گاهی درست و گاهی معیوب عمل می کند. و این فرایند در فواصل منظم یا نامنظم تکرار می شود

فرهنگ جامع

intermittent reception

الکترونيک : موجگيرى متناوب