فرهنگ جامع

intermetallic compounds

شيمى : ترکيبات بين فلزى