فرهنگ برق

intermediate zone

ناحیه میانی

فرهنگ جامع

intermediate zone

علوم مهندسى : ناحيه ى ميانى