فرهنگ جامع

intermediate transformer

علوم مهندسى : مبدل يا ترانسفورماتور ميانى