فرهنگ جامع

intermediate temperature

درجه حرارت متوسطعلوم مهندسى : درجه حرارت ميانى