فرهنگ جامع

intermediate scale

نقشه مقياس متوسط،(از ¹¹¹¹¹ 1/2تا ¹¹¹¹¹)1/5