فرهنگ جامع

intermediate range

سلاح برد متوسطعلوم نظامى : با شعاع عمل متوسط شعاع عمل متوسط