فرهنگ حسابداری

intermediate product

محصول مياني

فرهنگ جامع

intermediate product

محصول واسطهمعمارى : محصول نيم ساختهشيمى : فراورده واسطه