فرهنگ جامع

intermediate lampholder

الکترونيک : سر پيچ متوسط