فرهنگ جامع

intermediate hurdles

ورزش : مسابقه دو ¹¹ 4متر با مانع