فرهنگ جامع

intermediate hurdler

ورزش : دونده دو ¹¹ 4متر با مانع