فرهنگ جامع

intermediate hurdle

ورزش : مانع متوسط