فرهنگ جامع

intermediate goods

بازرگانى : کالاهاى واسطه اى