فرهنگ برق

intermediate frequency amplifier

تقویت کننده های فرکانس میانی

فرهنگ جامع

intermediate frequency amplifier

علوم مهندسى : تقويت کننده فرکانس ميانىالکترونيک : فزونساز بسامد واسطه