فرهنگ برق

intermediate amplifier

تقویت کننده میانی

فرهنگ جامع

intermediate amplifier

علوم مهندسى : تقويت کننده ميانى