وساطت کننده .ميانه .متوسط.وساطت اميز.ميانجي گري کننده

وساطت کننده ،ميانه ،متوسط،وساطت اميز،ميانجى گرى کننده

فرهنگ لغات عمومي
وساطت کننده،میانه،متوسط،وساطت امیز،میانجی گری کننده