مخلوط کردن ، مداخله کردن ، فضولي کردن .

مخلوط کردن ،مداخله کردن ،فضولى کردن

فرهنگ لغات عمومي
مداخله کردن،فضولی کردن