ازدواج کردن با افراد ملل يا نژادهاي مختلف .

ازدواج کردن با افراد ملل يا نژادهاى مختلف

فرهنگ لغات عمومي
در یمان هم ازدواج کردن،دختردادن و دحتر گرفتن،باهم پیوند کردن

marry within the same ethnic, social, or family group(v)

Synonyms: intermarry

Hypernyms: conjoin espouse get hitched with get married hook up with marry wed

واژه های نزدیک