ايست ميان دو پرده ، بادخور ، فاصله.

ايست ميان دو پرده . بادخور . فاصله

ايست ميان دو پرده ،بادخور،فاصلهکامپيوتر : نگهدارى مقدماتى

فرهنگ لغات عمومي
ایست،در میان دو پرده،بادخور،فاصله میان پرده،فاصله پرکن
فرهنگ لغات رايانه
نگهداری مقدماتی

an intervening period or episode(n)

Synonyms: interlude

Hyponyms: entr'acte

Hypernyms: interval time interval

perform an interlude(v)

Synonyms: interlude

Hypernyms: perform

Examples: The guitar player interluded with a beautiful improvisation

a brief show (music or dance etc) inserted between the sections of a longer performance(n)

Synonyms: entr'acte interlude intermezzo

Hypernyms: show

Interlude may refer to:

واژه های نزدیک