کسيکه در کار ديگران مداخله ميکندوايشان راازسودبردن بازمي دارد

کسيکه در کار ديگران مداخله ميکندوايشان را ازسودبردن بازمى دارد

فرهنگ لغات عمومي
کسیکه در کار دیگران مداخله میکندوایشان را ازسودبردن بازمی دارد

someone who intrudes on the privacy or property of another without permission(n)

Synonyms: interloper intruder trespasser

Hyponyms: alien boarder crasher encroacher gatecrasher infiltrator invader penetrator prowler pusher sneak squatter stalker stranger thruster unknown unwelcome guest

Hypernyms: entrant persona non grata unwelcome person

Interloper, Interlopers or The Interlopers may refer to: