فرهنگ جامع

interlook dormant period

زمان توقف دستگاه رادار،مدت زمان توقف کارعلوم نظامى : تجسس رادار