فرهنگ جامع

interlocutory decree

قرار اعدادىقانون ـ فقه : حکم شفاهى