فرهنگ جامع

interlocking tile

اجر سفال روى شيروانى ،(با لبه براى قفل و بست)