فرهنگ مالی

interlocking directorate

عضو مشترک هیأت مدیره

فرهنگ جامع

interlocking directorate

مديريت واحدقانون ـ فقه : حالتى که شخص واحد رياست چندين کمپانى رقيب را داشته باشد