فرهنگ جامع

interlock (to)

در هم انداختنمعمارى : در هم گير کردن