قفل داخلی ، شرط درونی بازدارنده

درهم‌ قفل‌ / كوبلاژ / ميان‌ بسته‌

قفل و بست

قفل و بست

بهم پيچيدن . بهم پيوستن ، در هم گير کردن ، بهم ارتباط داشتن ، بهم قفل کردن ، درهم بافتن،همبند کردن ، همبند شدن .

بهم پيوستن.در هم گير کردن.بهم ارتباط داشتن.بهم قفل کردن.درهم بافتن.بهم پيچيدن

وسيله حفاظتى که از تداخل دستگاه يا عمليات با ديگرى ممانعت به عمل مى اورد همبند شدن ،متصل شدن ،اتصال دادن تزويج شدن ،بلوکه شدن ،قفل شدن ،مسدود شدن بلوکه ،سد،بهم پيوستن ،در هم گير کردن ،بهم ارتباط داشتن ،بهم قفل کردن ،درهم بافتن ،بهم پيچيدنعلوم مهندسى : قفلکامپيوتر : همبند کردن

a device that prevents an automotive engine from starting(n)

Synonyms: ignition interlock interlock

Hypernyms: device

Examples: car theives know how to bypass the ignition interlock

coordinate in such a way that all parts work together effectively(v)

Synonyms: interlock mesh

Hypernyms: coordinate organise organize

the act of interlocking or meshing(n)

Synonyms: interlock interlocking mesh meshing

Hypernyms: catch grab snap snatch

Examples: an interlocking of arms by the police held the crowd in check

hold in a locking position(v)

Synonyms: interlace interlock lock

Hypernyms: hold take hold

Examples: He locked his hands around her neck

become engaged or intermeshed with one another(v)

Synonyms: interlock lock

Hypernyms: bosom embrace hug squeeze

Examples: They were locked in embrace