به هم پیوسته کردن

بهم پيوستن ، مسلسل کردن ، بهم جفت کردن .

بهم پيوستن . مسلسل کردن . بهم جفت کردن

بهم پيوستن ،مسلسل کردن ،بهم جفت کردن

فرهنگ لغات عمومي
بهم پیوستن،مسلسل کردن
فرهنگ لغات رايانه
پیونددهی

be interwoven or interconnected(v)

Synonyms: complect interconnect interlink

Hyponyms: intercommunicate

Hypernyms: connect join link link up unite

Examples: The bones are interconnected via the muscle

cause to be interconnected or interwoven(v)

Synonyms: interconnect interlink

Hypernyms: connect link link up tie

Interlink may refer to:

  • Hyperlinks
  • Interlink Electronics
  • Interlink
  • Interlink Airlines
  • Interlink Publishing
  • B-Train road trains in southern Africa
  • T. F. Green Airport, in Warwick, Rhode Island, US
  • Interlink Computer Sciences
  • Interlink, former trading name for a European parcel company, now owned by DPDgroup
  • INTERLNK, a DOS application

واژه های نزدیک