مدرج در ميان سطور ، داراي ميان نويسي .

مدرج در ميان سطور . داراي ميان نويسي

مدرج در ميان سطور،داراى ميان نويسى

فرهنگ لغات عمومي
میان سطری،بین سطوری،زیر سطر نوشته شده،تحت اللفظی

مهندسی کامپیوتر:
interlinear spacing
فاصله گذاری بین سطری

written between lines of text(a)

Synonyms: interlineal interlinear

واژه های نزدیک