یک در میان ساختن جابجایی متناوب بین بخشهای مختلف دو یا چند رشته داده یا عملیات . مانند اجرای دو کار همزمان در یک رایانه از طریق انتقال متناو

برگ سفيد لاي صفحات کتابي گذاشتن ، در ميان چيزي جا دادن.برگ برگ کردن .

برگ سفيد لاي صفحات کتابي گذاشتن.در ميان چيزي جادادن

برگ برگ کردن ،برگ سفيد لاى صفحات کتابى گذاشتن ،در ميان چيزى جا دادنکامپيوتر : جاگذارى

فرهنگ لغات عمومي
برگ سفیدگذاشتن،در میان چیزی جا دادن
فرهنگ لغات رايانه
برگ برگ کردن جاگذاری

provide (books) with blank leaves(v)

Synonyms: interleave

Hypernyms: furnish provide render supply

intersperse the sectors on the concentric magnetic circular patterns written on a computer disk surface to guide the storing and recording of data(v)

Synonyms: interleave

Hypernyms: intersperse

intersperse alternately, as of protective covers for book illustrations(v)

Synonyms: interleave

Hypernyms: interlard intersperse

واژه های نزدیک